• Croeso i Fae'r Gorllewin Yno i chi bob cam o'r ffordd Lawrlwytho Pecyn Gwybodaeth
 • Diddordeb mewn mabwysiadu? Fe hoffem glywed gennych chi!
 • Croeso i Wasanaeth Mabwysiadu Bae'r Gorllewin

  Yno i chi bob cam o'r ffordd!
 • Y Broses Fabwysiadu

  O’r funud rydych chi’n ystyried mabwysiadu yn gyntaf, rydych chi eisoes wedi dechrau’r broses fabwysiadu a darganfod a yw’n bendant iawn i chi.

 • Cefnogaeth Fabwysiadu

  Rydym yn cynnig ystod o wasanaethau cymorth mabwysiadu i ddarpar fabwysiadwyr, mabwysiadwyr, plant mabwysiedig ac oedolion a fabwysiadwyd fel plant.

 • Tudalen Aelodau

  Rydym yn defnyddio system gyfrinachol i roi mynediad i chi i ddigwyddiadau perthnasol a gynhelir gan ein tîm i’ch cynorthwyo yn y broses fabwysiadu.

 • Cofnodion

  Ydych chi eisiau help i leoli’ch cofnodion geni neu wybodaeth arall sy’n gysylltiedig â mabwysiadu? Cysylltwch â’n tîm a byddwn ni mewn cysylltiad i’ch cynorthwyo.

 • Tudalen Plant

  Canllawiau i fabwysiadu a chymorth mabwysiadu i blant yn ogystal â llyfrau a gweithgareddau i blant eu mwynhau.

 • Cyflwyno Cais am becyn gwybodaeth

  Defnyddiwch ein ffurflen gyswllt i ofyn am becyn gwybodaeth a bydd un o'n hymgynghorwyr mewn cysylltiad yn fuan
 • [contact-form-7 id=”2291″ title=”Contact Form – Welsh”]

 • Rydym yn deall bod mabwysiadu yn benderfyniad pwysig i’w wneud ac rydym yma i’ch helpu i ddod yn fabwysiadwr a chwblhau eich teulu – bob cam o’r ffordd.


  • Cymorth Parhaus

   O ystyried mabwysiadu i ddarparu cefnogaeth barhaus i’ch teulu, byddwn yno bob cam i’ch helpu chi.


  • Digwyddiadau Mabwysiadu

   Rydym yn defnyddio system mewngofnodi gyfrinachol i roi mynediad i fabwysiadwyr cymeradwy i ddigwyddiadau a gynhelir gennym ni neu ein hasiantaethau partner.

  • Ein plant

   Mae Gwasanaeth Mabwysiadu Bae’r Gorllewin wedi lleoli 454 o blant ers sefydlu’r gwasanaeth yn Ebrill 2015.

  • Ein Digwyddiadau

   Mae Gwasanaeth Mabwysiadu Bae’r Gorllewin wedi cymeradwyo 284 o fabwysiadwyr ers sefydlu’r gwasanaeth yn Ebrill 2015.

  • Rhieni Bodlon

   Mae gennym ni 938 o achosion blwch post gweithredol ar hyn o bryd, sy’n newyddion rhagorol i blant.

  • Teuluoedd

   Y llynedd, ar gyfartaledd, roedd ar fabwysiadwyr angen 6 mis o’u hymholiad cychwynnol hyd at benderfyniad gan asiantaeth i fabwysiadu.

 • Mae yna lawer o resymau pam y gallech benderfynu mabwysiadu. Yma ym Mae'r Gorllewin, rydym yn gwybod beth bynnag yw'r rheswm, bydd eich un chi yn bersonol i chi.

  Effallai eich bod yn dyheu am fod yn rhiant ond mae problemau ffrwythlondeb yn golygu nad ydych yn gallu geni plentyn. Neu efallai eich bod yn hoyw ac yn teimlo mai mabwysiadu yw’r ffordd berffaith o adeiladu’ch teulu. Efallai fod gennych deulu eisoes ond bod lle am blentyn arall o hyd.

  Beth bynnag fo’ch rheswm, mae mabwysiadu’n ffordd o ddarparu teulu parhaol i blant – ac mae’n rhoi boddhad mawr i chi hefyd. Mae mabwysiadu am oes, felly mae’n benderfyniad mawr i unrhyw un. Nid yw’n newid bywyd y plentyn er gwell yn unig; mae’n newid eich bywyd chi hefyd – ym mhob ffordd!

  • 1. Ymholiad

   Ar ôl i chi ddarllen yr wybodaeth sydd yn ein pecyn gwybodaeth, cwblhewch y ffurflen Cofrestru Diddordeb yn y cefn a’i dychwelyd atom.

  • 2. Cyfarfod Cychwynnol

   Y cam cyntaf yn y broses yw trefnu cyfarfod cychwynnol gydag un o’n tlm. Os, ar 61 y cyfarfod, rydych chi a’r asiantaeth yn teimlo y dylem gymryd y cam nesaf, cewch wahoddiad i lenwi ffurflen gais.

  • 3. Gwiriadau

   Mae’r broses fabwysiadu yn ofalus a thrylwyr. Mae’n ofynnol i asiantaethau mabwysiadu sicrhau eu bod yn diogelu ac yn amddiffyn y plant y maent yn eu lle o brif niwed neu niwed pellach.

  • 4. Hyfforddiant

   Mae hyfforddiant yn rhan bwysig o’r broses. Mae’n rhoi’r cyfle i chi ystyried y materion penodol sy’n ymwneud â mabwysiadu a’r cyfle i gwrdd â phobl eraill sy’n mynd drwy’r un broses â chi.

  • 5. Asesiad

   Bydd gofyn i chi gael asesiad neu astudiaeth gartref, a fydd yn cynnwys cwblhau adroddiad cynhwysfawr. Caiff unrhyw faterion neu bryderon sy’n dod i’r amlwg yn ystod yr asesiad eu trafod yn uniongyrchol â chi.

  • 6. Panel

   Mae’r panel yn cynnwys pobl o amrywiaeth o gefndiroedd. Mae rôl y panel yn cynnwys argymell a ddylid cymeradwyo ymgeiswyr fel mabwysiadwyr ai peidio, ond nid y panel sy’n gwneud y penderfyniad terfynol.

  Darllenwch ein pecyn gwybodaeth manwl.  Yng nghefn y pecyn, mae ffurflen Cofrestru Diddordeb.  Os hoffech chi i ni gysylltu â chi a chael ymweliad i gychwyn y broses, llenwch y ac anfonwch y ffurflen Cofrestru Diddordeb atom ni neu ffoniwch ni. Fel arall, llenwch y dudalen ymholiadau a nodwch eich manylion, ac fe wnawn ni gysylltu â chi cyn gynted ag y bo modd.

  • Mae Bae’r Gorllewinwedi rhoi cymorth mawr wrth fy helpu i fabwysiadu fy merch. Mae’r tîm yn groesawgar ac yn cynnig cyngor gwych i mi yn ystod pob cam o’r broses fabwysiadu.

   Matthew D. Campbell
 • Cysylltwch â Ni

  Ein cyfeiriad post a manylion cyswllt
  • Ffôn

   Ffôn: 0300 365 2222
   *Codir tâl cyfradd leol am alwadau

  • Oriau Busnes

   Dydd Llun – Dydd Iau
   9.00 am – 5.00 pm
   Dydd Gwener
   9.00 am – 4.30 pm
   Ar gau ar benwythnosau

  [contact-form-7 id=”2291″ title=”Contact Form – Welsh”]