• Mae pob math o bobl yn mabwysiadu. Yr hyn sydd bwysicaf yw eich gallu i ofalu am blentyn a darparu cartref diogel a sefydlog drwy ei blentyndod a thu hwnt.

   

  Yn rhyfedd ddigon, mae chwedlau’n dal i fodoli ynghylch pwy sy’n cael mabwysiadu neu beidio. Fodd bynnag, mewn gwirionedd, ceir ychydig iawn o gyfyngiadau wrth fabwysiadu. Mewn gwirionedd, mae’n haws rhestru’r hyn a fyddai’n eich eithrio’n awtomatig.

   

  Rydym yn awyddus iawn ar hyn o bryd i glywed gan ddarpar fabwysiadwyr y mae ganddynt ddiddordeb mewn mabwysiadu plant ychydig yn hŷn, rhai ag anghenion ychwanegol a grwpiau o frodyr a chwiorydd.

   

  Rhowch gynnig ar ein hofferyn Gwiriwr Mabwysiadu newydd yma i ddarganfod a ydych chi’n addas ar gyfer mabwysiadu. Y cam nesaf yw mynychu un o’n Sesiynau Gwybodaeth Rithwir – gallwch gadw lle isod.

   

  Lawrlwythwch ein pecyn gwybodaeth am ragor o wybodaeth am hyn i gyd, a chliciwch ar y ddolen isod os hoffech ddarganfod mwy am Fabwysiadu gan Lysrieni. 

   

 • Adoption Checker


 • Sefydlogrwydd Blynyddoedd Cynnar Cymru

  Rydym yn gwybod pa mor bwysig yw hi i blant sydd wedi cael eu cymryd oddi wrth eu teulu gael sefydlogrwydd cyn gynted â phosib, i brofi diogelwch a rhagweladwyedd gydag oedolion sensitif sy’n eu helpu i wella.  Yn aml mae’n rhaid i’r plant hyn symud sawl gwaith wrth i benderfyniadau gael eu gwneud yn y llys am eu dyfodol, ac mae hyn yn hynod drawmatig iddyn nhw ac yn ychwanegu at y gofid a’r golled maen nhw eisoes wedi’u profi.

   

  Mae Sefydlogrwydd Cynnar Cymru yn helpu plentyn neu blant sydd wedi cael eu cymryd oddi wrth eu teulu i gyflawni’r sefydlogrwydd hwn cyn gynted â phosib ac yn lleihau nifer y symudiadau y mae’r plentyn yn eu profi.

   

  Mae’n golygu bod plant yn cael eu lleoli gyda gofalwyr Sefydlogrwydd Cynnar Cymru, sydd wedi’u cymeradwyo’n ddeuol fel mabwysiadwyr a gofalwyr maeth, o’r cam cynharaf posib a chyn i’r llys gadarnhau’r cynllun ar gyfer mabwysiadu. Os yw’r llys yn cytuno ar gynllun mabwysiadu ar gyfer y plentyn, bydd trosglwyddiad di-dor heb i’r plentyn orfod symud o gartref y gofalwyr y mae wedi meithrin perthynas â nhw.

   

  Pan fydd y plentyn/baban yn cael ei leoli gyda chi, mae’n HANFODOL nodi mai chi yw ei ofalwr maeth ac nid rhiant mabwysiadol.  Er enghraifft, ni fyddech yn gallu defnyddio’r enw ‘mam/tad’ ac ni fyddai eich teulu ehangach yn ‘neiniau a theidiau/modrybedd/ewythrod’.  Chi yw’r gofalwr maeth, a’ch rôl yw hyrwyddo cyswllt â rhieni biolegol y plentyn a dilyn cynllun y plentyn y mae’r awdurdod lleol yn ei lunio.

   

  Mewn nifer bach o achosion, bydd y llys yn penderfynu ei bod yn iawn i’r plentyn ddychwelyd at ei rieni neu aelodau ehangach o’r teulu. Mae hyn yn golygu y bydd yn rhaid i bobl sy’n ystyried Sefydlogrwydd Cynnar Cymru reoli rhywfaint o ansicrwydd wrth i’r llysoedd wneud eu penderfyniad, ac rydym yn gwybod na fydd hyn yn iawn i bawb.

   

  Os ydych chi’n teimlo y gallech reoli’r math hwn o ansicrwydd fel nad oes rhaid i’r plant wneud hynny, a hoffech wybod rhagor am Sefydlogrwydd Cynnar Cymru, mae llawer mwy o wybodaeth ar gael

 • Yma yng ngwasanaeth Mabwysiadu Bae’r Gorllewin mae plant wrth wraidd popeth a wnawn. Fel y gwelir yn y fideo chwalu mythau uchod, caiff mabwysiadwyr eu barnu ar eu gallu i ddarparu cartrefi sefydlog a chariadus i’n plant yn unig.

   

  Rydym yn croesawu mabwysiadwyr posib o’r gymuned LHDTC+ – mewn gwirionedd rydym yn eithaf balch o’n mabwysiadwyr sy’n nodi eu bod yn LHDTC+ ac yn eu defnyddio’n rheolaidd i’n helpu i recriwtio mwy.

   

  Mae cymuned Bae’r Gorllewin yn amrywiol ac yn llawn bywyd ac os ydych chi’n ystyried mabwysiadu, gallwn eich cyfeillio â mabwysiadwyr LHDTC+ sydd wedi bod yn yr un sefyllfa â chi, a chynnig ychydig o fewnwelediad pan fo angen. Mae gennym hefyd lawer o brofiad o fewn y tîm mabwysiadu LHDTC+ felly byddwch mewn dwylo diogel. 

   

   

   

 • gay couple

 • Dyma ychydig o ymchwil a gymerwyd o wefan First4Adoption:

  • Mae ansawdd perthnasoedd rhwng rhiant a phlentyn yr un fath pan fydd plant yn cael eu mabwysiadu gan gyplau lesbiaidd neu hoyw o gymharu â chyplau heterorywiol.
  • Mae datblygiad seicolegol a lles plant yr un fath pan fydd plant yn cael eu mabwysiadu gan gyplau lesbiaidd neu hoyw o gymharu â chyplau heterorywiol.
  • Mae mabwysiadwyr lesbiaidd a hoyw yn fwy tebygol o ddewis mabwysiadu fel eu dewis cyntaf na mabwysiadwyr heterorywiol.
  • Roedd mabwysiadwyr lesbiaidd a hoyw yn teimlo eu bod mewn sefyllfa dda i helpu plant i ddelio â gwahaniaeth, ac y byddai gan blant fanteision o fod yn oddefgar o wahaniaeth mewn eraill.
  • Nid yw plant sy’n cael eu mabwysiadu gan rieni lesbiaidd a hoyw yn profi mwy o broblemau yn yr ysgol a chyda chyfoedion o gymharu â phlant rhieni heterorywiol ac mae bwlio a thynnu coes yn brin.
 • Dyma ychydig o adnoddau:

 • New Family Social logo

  Gallwn eich cyfeirio at New Family Social gydag aelodaeth am ddim i fanteisio ar yr adnoddau, y gefnogaeth, yr hyfforddiant a’r gymuned wych sydd ar gael.

 • Stonewall logo

  Stonewall yw’r elusen lesbiaidd, hoyw a deurywiol ledled y DU, ac mae’n darparu gwybodaeth am bob agwedd ar rianta, gan gynnwys mabwysiadu.