Mae GMBG, sy’n awyddus i recriwtio rhagor o fabwysiadwyr o Ben-y-bont ar Ogwr, yn ogystal â chefnogi unrhyw un y mae mabwysiadu’n effeithio arno yn y sir;gan hefyd gefnogi chwaraeon llawr gwlad a’r gymuned, yn falch o gyhoeddi cytundeb noddi newydd gyda Chlwb Rygbi Pen-y-bont ar Ogwr (Bridgend Ravens) a Chlwb Pêl Droed Pen-y-bont ar Ogwr!

Meddai Nichola Rogers, Rheolwr Mabwysiadu Rhanbarthol Bae’r Gorllewin, “Mae plant, teulu a’r gymuned wrth wraidd popeth rydym yn ei wneud, felly rydym yn falch iawn o allu cefnogi chwaraeon llawr gwlad ym Mhen-y-bont ar Ogwr gyda’r bartneriaeth hon.”

O’r chwith i’r dde: Gweithiwr Cymdeithasol Rachel Jones, Ravens Capten Nathan Edwards, y ddau fasgot Ronnie and Teulu, WBAS Rheolwr Tîm Jodi Farley-Morris and Ravens Ysgrifennydd y Clwb Tony Williams

Bydd trigolion Pen-y-bont ar Ogwr yn gallu gweld arwyddion trawiadol newydd Bae’r Gorllewin ar Stadiwm Cae Bragdy Timbuild wrth iddynt fynd o gwmpas eu siop wythnosol yn yr archfarchnad gyfagos, ac ar leoliadau eraill ar draws y safleoedd – tra bydd cefnogwyr Ravens yn dal brandio WBAS ar y ‘Tîm’. Tudalennau Taflen’ a ‘Cwrdd â’r Sgwad’ yn y rhaglen ac ar-lein.

Mae The Ravens hefyd wedi mynegi pa mor gyffrous ydyn nhw i ddarparu ‘sesiynau sgiliau rygbi’ i blant mabwysiedig yn y maes.

Mae dod yn noddwr swyddogol Academi Clwb Pêl-droed Pen-y-bont ar Ogwr, gan gynnwys y ‘Cyfnod Sylfaen’ (Dan 8 oed – Dan 11 oed), y ‘Cyfnod Iau’ (Dan 12 oed – Dan 16 oed) a’r Garfan Ddatblygu (Dan 19 oed) yn golygu y bydd pob grŵp oedran yr academi’n gwisgo crysau gyda logo GMBG ar eu blaenau yn ystod gemau.

Meddai Brad Flay, Rheolwr Academi Pen-y-bont ar Ogwr, “Rydym yn glwb cymunedol, ac mae’r bartneriaeth hon yn gwneud synnwyr perffaith. Mae gennym dros 150 o blant ac oedolion ifanc yn rhan o strwythur ein hacademi sy’n ffynnu… a’r cyfan yn cael ei gefnogi’n llwyr gan rieni, teulu ehangach a ffrindiau… felly mae gwerthoedd craidd Gwasanaeth Mabwysiadu Bae’r Gorllewin, sef plant, teulu a’r gymuned yn cyd-fynd yn berffaith! Mae timau’r academi’n chwarae gemau ar draws de Cymru bob dydd Sul, felly bydd y nawdd yn cario brand Bae’r Gorllewin yn bell. Mae nawdd yn bwysig iawn i’n clwb, felly hoffwn ddweud diolch yn fawr i dîm Gwasanaeth Mabwysiadu Bae’r Gorllewin am gytuno i’r bartneriaeth hon.”

Drwy gefnogi nawdd crysau’r gemau, mae ein logo bellach ar arwyddion newydd Swyddfa’r Academi a’r byrddau allanol trawiadol ar ymyl y cae. Hefyd, i ddatblygu cysylltiadau cymunedol cryf ymhellach, bydd Academi Pen-y-bont ar Ogwr yn darparu ‘sesiynau sgiliau’ ar gyfer plant wedi’u mabwysiadu yn Stadiwm SDM Glass.

O’r chwith i’r dde: WBAS staff Jodi and Rachel alongside Penybont FC Capten ac Pennaeth Cymuned Kane Owen, Pennaeth Gwyddor Chwaraeon a Chwaraewr Tîm 1af Ryan Reynolds, Rheolwr yr Academi Bradley Flay

Mae recriwtio mabwysiadwyr o Ben-y-bont ar Ogwr ar gyfer plant sy’n aros ar hyn o bryd yn parhau i fod yn brif ffocws ar gyfer Bae’r Gorllewin. Mae noddi’r ddau dîm yn ffurfio rhan fawr o ymgyrch ehangach, felly cadwch lygad am faneri Gwasanaeth Mabwysiadu Bae’r Gorllewin mewn parciau lleol a hysbysebion mewn gorsafoedd petrol ar draws y fwrdeistref sirol.

Meddai Jodi Farley-Morris, Rheolwr Recriwtio ac Asesu Bae’r Gorllewin , “Mae recriwtio mabwysiadwyr ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn her ac yn ffocws pwysig i ni, ond yn hollbwysig rydym am i unrhyw deuluoedd neu unigolion ym Mhen-y-bont ar Ogwr yr effeithiwyd arnynt gan fabwysiadu wybod pwy ydym ni – a ble i ddod o hyd i ni os oes angen cymorth arnynt.”

 

Barometer Blog